EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Det här är framtidens avloppshantering! Med Återvinningsverk kan >75 % av kvävet och nästan all fosforn i avloppsvattnet återvinnas till attraktiva gödslings- och jordförbättringsprodukter.

I dagens reningsverk används stora mängder högvärdig energi för att omvandla växttillgängligt kväve till luftkväve, som är otillgängligt för växter. Samtidigt använder producenterna av handelsgödsel stora mängder fossil energi för att omvandla luftkväve till växttillgängligt kväve. Detta storskaliga slöseri med resurser skulle kunna minskas avsevärt om reningsverken ställdes om till Återvinningsverk.

 

illu atervinning