EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Slam från reningsverk är en fantastisk resurs för odling, men tyvärr är slammet ofta förorenat av tungmetaller, oftast kadmium, och oönskade organiska ämnen på en nivå som bedöms innebära risk vid odling.


Genom torkning och pyrolys i EkoBalans eco:S-process avskiljs >80 % av slammets innehåll av kadmium och oönskade organiska ämnen destrueras fullständigt. Slammet omvandlas till en attraktiv jordförbättringsprodukt: biokol. Så ordnar vi fosforåterföringen!

 

illu substrat

 

Rötrestförädling, avvattning återvinning av näringsämnen till lagringsbar återvunnen gödselprodukt.