EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Reningsverk är byggda för att avskilja fosfor, kväve och organiskt material från avloppsvattnet, men inte byggda för att underlätta återföring av växtnäring. Med EkoBalans teknologier kan nästan all fosforn i avloppsvattnet och >50 % av kvävet i slammet efter rötning återvinnas till attraktiva gödslings- och jordförbättringsprodukter.

 

illu avloppsvatten