EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Kvävet i avloppsvatten och andra restflöden föreligger i former som är tillgängliga för växter, i motsats till luftens kväve som är otillgängligt för växter. Men reningsverken är byggda för att rena bort kvävet genom att omforma det till luftkväve, inte ta tillvara på det. Kvävereningen kräver stor tillförsel av energi och i processen bildas lustgas, N2O, som är en 298 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid. Att nyttja avloppsvattnet direkt som kvävekälla i odling blir alltför dyrt eftersom koncentrationerna är mycket låga och avloppsvattnet är förorenat med ämnen som man inte vill tillföra i odling.

Vissa bakterier och svampar i jorden har utvecklat processer för att fixera luftens kväve till växttillgänglig form. Men det mesta av kvävet som tillförs i jordbruket kommer från industriella processer för omvandling av luftkväve till växttillgängligt kväve, s k handelsgödselkväve. Produktion av handelsgödsel är kraftigt klimatnegativ genom stor förbrukning av fossila bränslen och produktion av lustgas.

I dagens samhälle lägger vi alltså stora resurser och orsakar stor negativ klimatpåverkan genom att å ena sidan rena bort växttillgängligt kväve från avloppsvatten och å andra sidan producera handelsgödselkväve. Med slamspridning kan bara 5-10 % av kvävet i avloppsvatten återföras och vid slamförbränning uteblir kväveåtervinningen helt eftersom kvävet avgår vid förbränningen.

Men, om man koncentrerar upp kvävet i avloppsvattnet och använder teknik för utvinning ur koncentratet skulle det kunna bli lönsamt att utvinna och återvinna. Det är precis vad som görs i ett Återvinningsverk från EkoBalans där kvävet efter uppkoncentrering utvinns med EkoBalans teknologi eco:N helt fritt från föroreningar. På så sätt kan kretsloppet från stad till land återskapas och negativ klimatpåverkan undanröjas. eco:N är också en avgörande komponent vid förädling av rötrest till effektiv kretsloppsgödsel.