EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Slamutredningen är här

Regeringens sedan länge väntade utredning om slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring är här. Utredarna föreslår två scenarier för slamspridning, totalt förbud eller förbud med undantag för spridning av kvalitetssäkrat slam till åkermark: "Scenariot innebär ett grundläggande förbud mot all spridning av avloppsslam på alla marker med undantag för spridning av kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark." Det är det senare som förordas av utredarna.

Även om det inte föreslås ett totalt förbud innebär förslaget en helt ny inriktning med avseende på slamhantering, jämfört med vad som varit möjligt med hittillsvarande regelverk.

Utredarna påtalar att scenario 2, trots möjligheter för undantag, kommer att innebära stora förändringar: "Med utgångspunkt i dagens hantering skulle det [scenario 2] innebära spridningsförbud för minst två tredjedelar av det avloppsslam som f.n. sprids på olika typer av mark."

Om slammet inte får spridas föreslår utredarna krav på att fosfor ändå måste återföras: "En huvudman för allmänna avloppsreningsanläggningar ska återvinna fosfor ur avloppsslam från anläggningar med tillståndsgiven anslutning av avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter. Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet i genomsnitt per år från alla sådana anläggningar i kommunen ska återvinnas i en form som möjliggör återföring till produktiv jordbruksmark. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från kravet på återvinning om det finns särskilda skäl."

Även om det också föreslås omställningsperiod så kommer förslaget om det förverkligas att fullständigt förändra förutsättningarna med avseende på slam. Det kommer med största sannolikhet att innebära kraftigt höjd efterfrågan på lösningar som EkoBalans process eco:S där slam torkas och pyrolyseras till biokol och kadmium avskiljs i processen.

EkoBalans systemlösningar ger en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar hantering av slam, med återföring av all fosfor. Kontakta oss gärna för mer information. 

EkoBalans redo för viktigt steg - rekryterar ny VD

EkoBalans tar nästa fas i bolagets resa och rekryterar Erik Kvarmo som ny VD. EkoBalans är pionjärer inom miljöteknik. Bolaget har under flera år arbetat med att förfina teknologier och lösningar för restflödeshantering, näringsåtervinning, hållbara gödselmedel och biokolprodukter, och kommer nu att ta nästa steg ut på marknaden. Vi har haft många nära samarbeten i utvecklingsprojekt och ett antal försöksanläggningar igång med framgångsrikt resultat.

”Tiden är verkligen inne för att utveckla bolaget vidare och göra oss redo för företagets nästa fas att nå marknaden med våra teknologier och lösningar”, säger Erik Kvarmo, ny VD på bolaget. ”Tillsammans med vårt oerhört kompetenta team ser jag fram emot att leda detta viktiga steg”, säger Erik vidare.

Kontakta oss gärna för mer information och följ oss på resan för en bättre miljö.

 

Erik Kvarmo 

EkoBalans och Alviksgården bygger pionjäranläggning för rötrestförädling

EkoBalans har tecknat avtal med Alviksgården utanför Luleå om leverans av anläggning för förädling av rötrest till 1 700 ton fasta gödselprodukter per år och försäljning av gödselprodukterna

 

Rötrester från biogasproduktion är ett bra och balanserat, men mycket utspätt, gödselmedel. Den höga vattenhalten på ca 96 % gör hanteringen kostsam. EkoBalans har utvecklat en behandlingsprocess där rötresten avvattnas och torkas och kväve och fosfor utvinns från avvattningsrejektet så att återstående restvatten blir tillräckligt rent för att släppa ut. Den torkade rötresten, fosforn och kvävet blandas och pelleteras till en torr kretsloppsgödsel-produkt. Processen har stora fördelar avseende resursbesparing och miljöpåverkan.

"Genom att avskilja vattnet ur rötresten minskar vi mängden till en tjugondel av ursprunglig volym. Det ger stora fördelar för både plånboken och miljön. Slutprodukten blir ett koncentrerat, välbalanserat gödselmedel som kan ersätta handelsgödsel och dessutom innehåller organiskt material och mikronäringsämnen." säger Gunnar Thelin, grundare och utvecklingschef på EkoBalans.

Byggnation av anläggningen, som blir den första i världen i sitt slag, kommer att påbörjas våren 2020 och uppstart är planerad till vintern 2020/2021.

"Affären med Alviksgården etablerar EkoBalans som leverantör av hållbara lösningar för hantering av samhällets restflöden" säger Axel Granlund, styrelseordf i EkoBalans.

"Med investering i rötrestförädling får vi en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar lösning för avsättning av rötresten" säger Mikael Hugoson, ägare av Alviksgården.

npk utan data2 

För mer information kontakta:

Gunnar Thelin, EkoBalans, , 070 922 7473

Mikael Hugoson, Alviksgården, , 0920 77542

Bäste affärskollega,

 
Vill på detta enkla sätt ge dig följande positiva nyheter från EkoBalans.
 
Avtalen haglar in på EkoBalans! Kul tycker vi!
 
Vi lägger till ytterligare ett som är signerat och klart med ........  NCC. Härligt. 
 
ncc
 
Bifogad bild.....Glada EkoBalanserare tillsammans med Marcus från NCC.
 
Leverans är december 2020.
 
Vad vi skall göra?..... Avskilja fosfor och kväve från restflöden...... och återanvända näringsämnena där det behövs mest nämligen åkrarna..... sk Växtgodis.....Mums.
 
Nu är det på riktigt......

Läs mer om fosforns kretslopps möjligheter i artikel i SvD