EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

I eco:S kombineras tekniska lösningar från olika underleverantörer med EkoBalans egna tekniska lösningar till en komplett process för att omvandla förorenade organiska restflöden som slam till biokol och energi.

I processen pyrolyseras torkade organiska restflöden i en gastät ugn med effektiv avskiljning av kadmium och fullständig destruktion av smittor och oönskade organiska föroreningar. Pyrolysugnen värms av heta rökgaser från förbränning av energirika gaser från pyrolysprocessen. Energiöverskott från processen kan användas till torkning av substrat före pyrolys, till uppvärmning, eller till elproduktion.

Med eco:S möjliggörs återföring av fosfor och andra näringsämnen i slam och andra förorenade restflöden som annars inte kan återföras hållbart. Se hållbar slamhantering och biokolprodukter.

 

Container cut w400